Saame Tools (Shanghai) Import & Export Co Ltd.
Trụ sở chính và nhà xưởng
Địa chỉ:1369 Kand Qiao Dong Road,Shanghai,China
Tel: +86-21-68139666 Fax: +86-21-68139777 Email: tools@saame-sh.com Website: www.saametools.com